پروژه عملیات اجرایی راه بارز خرسان (تونل کتولا – پل – راه)