پروژه طراحی و اجرا تقاطع غیر هم سطح واقع در میدان جهاد اراک